Ponuka služieb

Ponuka spoločnosti v oblasti poskytovania poradenstva a služieb pri vypracovaní žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z fondov Európskej Únie.

Príprava žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EU zahŕňa:
  • Príprava štúdie uskutočniteľnosti:
   • Posúdenie existujúcej projektovej dokumentácie.
   • Analýza kvalitatívnych parametrov.
   • Posúdenie demografických trendov.
   • Ekonomické ohodnotenie technického riešenia projektu.
   • Vypracovanie najvhodnejšieho ekonomického riešenia a posúdenie variant.
   • Vypracovanie ekonomicko-finančnej analýzy (štúdia udržateľnosti, analýza citlivosti, štúdia dostupnosti).
  • Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie.
  • Vypracovanie záväznej osnovy, sumarizácia dokumentov, príloh a vyjadrení dotknutých orgánov.
  • Vypracovanie časového harmonogramu a finančného plánu.
  • Vypracovanie tendrovej dokumentácie:
   • Komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.
   • Vypracovanie zámeru projektu pre posudzovanie vplyvov na životne prostredie (EIA).
   • Vypracovanie zámeru pre vydanie stanoviska ŠOP SR o vplyve projektu na navrhované územia súvislej európskej siete chránených území NATURA.
Spoločnosť EUSK a.s. zabezpečuje preklad žiadosti a materiálov do anglického jazyka v kvalite požadovanej orgánmi Európskej komisie.